Condicions generals


1.-
Informació general

GIRONAZON permet a venedors externs oferir i vendre els seus productes a GIRONAZON.COM. La pàgina de detalls d’aquests productes tindrà la informació corresponent, donat que aquests són oferits per venedors externs. Tot i que GIRONAZON facilita la transacció a través de la seva web GIRONAZON.COM, no és ni el comprador ni el venedor dels productes oferits. GIRONAZON només ofereix un espai on compradors i venedors poden negociar i efectuar transaccions. Per tant, el corresponent contracte que es genera un cop s’hagi realitzat la compra de qualsevol producte, fa referència única i exclusivament al comprador i al venedor d’aquest producte. GIRONAZON no és part d’aquest contracte, no assumeix cap responsabilitat relacionada amb aquest, ni actua com a representant del venedor. El venedor és el responsable de la venda dels seus productes, així com a oferir assistència a les reclamacions del comprador o respecte a qualsevol cosa relacionada amb el contracte entre venedor i comprador. Tot i això, i gràcies al fet que GIRONAZON vol garantir al comprador un espai segur on fer les seves compres, GIRONAZON ofereix la garantia de qualsevol dret que el consumidor pugui tenir per disposició legal.

Cal tenir en compte que les ofertes de venda dels venedors externs estan només allotjades a GIRONAZON.COM i s’inclouen exclusivament per indicació i petició exclusiva dels venedors, les dades dels quals figuren a l’apartat venedor, accessible des de tots els productes.

2.- La nostra responsabilitat

Farem tots els esforços possibles per a garantir la disponibilitat, sense interrupcions, dels serveis de GIRONAZON, així com l’absència d’errors en qualsevol transmissió d’informació que pogués haver-hi. Ara bé, i degut a la internet mateixa, no és possible garantir aquests aspectes. També, els accessos als serveis de GIRONAZON podrien ocasionalment ser suspesos o restringits per tasques de reparació o manteniment, o per la introducció de nous productes i serveis. S’intentarà limitar al màxim el temps i la freqüència d’aquestes possibles restriccions.

A causa de la naturalesa oberta d'aquesta pàgina web i a la possibilitat que es produeixin errors en el magatzematge i transmissió d'informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquesta pàgina web tret que s'estableixi expressament el contrari en aquesta.
GIRONAZON no serà responsable de (i) qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva, (ii) pèrdues empresarials (incloent-t’hi lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes), ni de (iii) qualssevol pèrdues indirectes o de caràcter conseqüència que no fossin raonablement previsibles per totes dues parts en el moment en què l'usuari hagués començat a utilitzar els Serveis de GIRONAZON. Tampoc serem responsables de cap demora o falta de compliment de les nostres obligacions derivades de les presents condicions si aquesta demora o falta de compliment fos atribuïble a circumstàncies alienes al nostre control raonable. Aquesta disposició no afecta el dret del client a rebre el producte o la prestació del corresponent servei en un termini raonable, o a rebre l'oportú reemborsament per al cas que no poguéssim subministrar-li tals productes o serveis en un termini raonable per qualsevol causa aliena al nostre control raonable.

3.- El teu compte

Per a utilitzar alguns serveis de GIRONAZON segurament hauràs d’estar registrat amb el teu compte GIRONAZON i que hagis de tenir un mètode de pagament vàlid associat a aquest compte.

Quan s’utilitzen els serveis de GIRONAZON cadascú és responsable de mantenir la confidencialitat de les dades, el compte i la contrasenya, i també de restringir l’accés a l’ordinador i els dispositius. En la mesura que així ho permeti la legislació aplicable, acceptes assumir la responsabilitat conseqüent per totes les activitats realitzades des del teu compte o utilitzant la contrasenya. S’han de prendre totes les mesures necessàries per tal d’assegurar i salvaguardar la confidencialitat de la contrasenya, i s’haurà d’informar immediatament en cas que creguis que la teva contrasenya ha estat coneguda per algú altri, o si aquesta ha estat utilitzada sense autorització o susceptible de ser-ho. Es la teva responsabilitat comprovar que les dades facilitades són correctes i completes, essent obligatori informar-nos immediatament quan variï la informació abans facilitada.

4.- Modificació del servei o variació de les condicions

GIRONAZON  es reserva el dret de fer canvis en els serveis, polítiques  i termes i condicions, les presents condicions d’ús i condicions generals dels serveis incloses. Les condicions i altres serán les que estiguin vigents en el moment d’utilitzar els serveis de GIRONAZON. Si alguna de les presents condicions d’us o generals dels serveis fos declarada invàlida, nul.la o ineficaç, en cap cas afectarà la resta de condicions.

5.- Menors d’Edat

No es venen productes a menors d’edat. Els productes per a nens que puguin ser oferts han de ser comprats per adults.

6.- Preus i disponibilitat

Tots els preus inclouen els impostos legalment aplicables (IVA).

Al lloc web oferim informació de la disponibilitat dels productes que s’hi ofereixen, detallat a cada página de información del producte concret. No és possible oferir més informació de la disponibilitat d’un producte, cap més que la que es mostra a la pàgina d’informació del producte a altres llocs de la web. Quan es processa la comanda, el venedor informarà tan aviat com sigui possible, per correu electrònic, de la no disposició de qualsevol dels productes.

7.- Legislació aplicable i jurisdicció

L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés, la utilització d'aquest portal o compra online se sotmet a l'exclusiva jurisdicció dels tribunals del domicili del titular del GIRONAZON.

 

ASSOCIACIO GIRONINA D’EMPRESARIES – AGE

c/ Manel Bonmatí Romaguera, 2

17003 GIRONA

G-17423112